Quy trình Khiếu nại về Giáo dục Đặc biệt

English | Español | 简体中文 | Tiếng Việt | عربى

 

 

Để hiểu các bước TEA thực hiện để đảm bảo giao tiếp hiệu quả với những người không nói tiếng Anh trong quá trình điều tra khiếu nại về giáo dục đặc biệt, vui lòng bấm vào đây.

 

Cách Nộp đơn Khiếu nại Giáo dục Đặc biệt?

Khiếu nại giáo dục đặc biệt phải được nộp bằng văn bản và có chữ ký. Đơn khiếu nại phải trình bày những vi phạm mà bạn cho rằng đã xảy ra và dữ kiện để hỗ trợ cho các cáo buộc vi phạm. Bạn có thể sử dụng mẫu đơn khiếu nại bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha được cung cấp dưới đây. Bạn.

Ngoài ra, dù bạn sử dụng mẫu đơn khiếu nại hay tự viết thư, luật pháp yêu cầu bạn gửi một bản sao đơn khiếu nại cho cơ quan giáo dục công lập mà bạn đang nộp đơn khiếu nại.

Bạn có thể tìm video giải thích cách khiếu nại tại Complaints Process Video

Nộp Đơn Khiếu nại về Giáo dục Đặc biệt

Bạn phải gửi email, thư hoặc fax đơn khiếu nại của mình đến:

Texas Education Agency
Office of Special Populations and Student Supports
1701 North Congress Avenue
Austin, Texas 78701-1494
Fax (512) 463-9560

spedcomplaints@tea.texas.gov

 

Xin lưu ý rằng khiếu nại giáo dục đặc biệt hoặc yêu cầu xem xét lại đã gửi đến địa chỉ email của bất kỳ cơ quan nào sẽ không được coi là đã nhận và sẽ không khởi động một điều tra về khiếu nại giáo dục đặc biệt hoặc trả lời yêu cầu xem xét lại. Mục đích của yêu cầu nộp đơn khiếu nại qua email này nhằm phòng ngừa đơn khiếu nại giáo dục đặc biệt hoặc yêu cầu xem xét lại bị bỏ qua hoặc thất lạc.

Mẫu Điều tra Khiếu nại Giáo dục Đặc biệt

Mẫu đơn khiếu nại giáo dục đặc biệt mẫu có ở dưới đây.  Bạn không phải sử dụng mẫu đơn khiếu nại giáo dục đặc biệt mẫu.

Sau khi hoàn thành, bạn phải ký vào đơn khiếu nại và gửi đến cơ quan giáo dục công cộng mà bạn đang nộp đơn khiếu nại và gửi đến TEA.  Không được nộp ẩn danh đơn khiếu nại giáo dục đặc biệt.

Lưu ý: Bạn có thể yêu cầu một cuộc điều tra khiếu nại và hòa giải cùng một lúc.  Nếu bạn yêu cầu một cuộc điều tra về khiếu nại và một buổi điều trần đúng hạn theo thủ tục tố tụng về cùng một vấn đề, yêu cầu điều tra khiếu nại sẽ được giữ lại cho đến khi kết thúc phiên điều trần đúng hạn theo thủ tục.

Liên kết đến mẫu chỉnh sửa mẫu.

Liên kết đến biểu mẫu trực tuyến

 

LƯU Ý: Nếu bạn đang sử dụng biểu mẫu trực tuyến để nộp đơn khiếu nại đối với khu học chánh hoặc trường bán công thay mặt cho nhiều học sinh, hệ thống sẽ không tự động gửi đơn khiếu nại của bạn đến khu học chính hoặc trường bán công. Nếu bạn gửi đơn khiếu nại của nhiều học sinh bằng biểu mẫu trực tuyến, mẫu đơn khiếu nại đã hoàn chỉnh sẽ chỉ được gửi qua email cho bạn và tới TEA. Sau đó, bạn phải gửi đơn khiếu nại của mình đến khu học chánh hoặc trường bán công.

 

Ngoài ra, nếu bạn đang sử dụng biểu mẫu trực tuyến để nộp đơn khiếu nại và không tìm thấy khuôn viên trường trong menu thả xuống, vui lòng thử các biến thể của cách viết của khuôn viên trường, chẳng hạn như H S thay vì trường trung học.

 

Hướng dẫn Hoàn thành Mẫu Điều tra Khiếu nại Giáo dục Đặc biệt

Có năm phần trong mẫu khiếu nại giáo dục đặc biệt.

Phần một: Thông tin của học sinh

Nêu bạn đang yêu cầu một điều tra khiếu nại cho một học sinh, bạn phải điền vào phần "Thông tin của Học sinh". Cung cấp họ tên, địa chỉ email, số điện thoại của học sinh và tên trường học mà học sinh đó đang hoặc đã theo học. Tên của học khu hoặc trường đặc quyền mà học sinh đang theo học, ngày tháng năm sinh của học sinh là không bắt buộc nhưng sẽ hỗ trợ cho các mục đích xác định danh tính. Nêu bạn đang yêu cầu một điều tra khiếu nại cho nhiều hơn một học sinh, bạn phải điền vào phần "Thông tin của Học sinh" và điền phần còn lại của mẫu đơn.

Trong trường hợp là trẻ hoặc thanh thiếu niên vô gia cư (theo ý nghĩa của phần 752 [2]của Đạo luật Hỗ trợ Người vô gia cư McKinney-Vento [42 U.S.C. 11434a(2)]), bạn phải cung cấp tất cả thông tin liên hệ của học sinh và tên trường mà học sinh đang theo học.

Phần hai: Thông tin của người khiếu nại

Người khiếu nại là cá nhân hoặc tổ chức nộp đơn khiếu nại. Người khiếu nại có thể nộp đơn với tư cách là bên thứ ba thay mặt cho một hoặc nhiều học sinh. Người khiếu nại phải cung cấp tên đầy đủ và thông tin liên hệ của mình. Thông tin không bắt buộc được yêu cầu có ích cho việc xác định TEA có thể tiết lộ hồ sơ giáo dục của học sinh cho người khiếu nại theo Đạo luật về Quyền Giáo dục và Riêng tư của Gia đình (FERPA).

Phần ba: Thông tin khiếu nại

Khiếu nại phải cáo buộc một vi phạm giáo dục đặc biệt của Đạo luật Giáo dục Người Khuyết tật (IDEA), các quy định thi hành, và/hoặc các yêu cầu giáo dục đặc biệt trong Bộ luật Giáo dục Texas (TEC) hoặc Bộ luật Hành chính Texas (TAC). Vi phạm phải xảy ra không quá một năm dương lịch trước ngày Cơ quan Giáo dục Texas (TEA) tiếp nhận đơn khiếu nại. Người khiếu nại phải mô tả chi tiết từng hành động là sự vi phạm bị cáo buộc của các yêu cầu giáo dục đặc biệt trong IDEA, TEC và/hoặc TAC, bao gồm thời gian diễn ra hành động đó và bất kỳ sự kiện nào khác liên quan đến cáo buộc. Đơn khiếu nại cũng phải mô tả những tài liệu hữu ích nào mà TEA nên xem xét. Cuối cùng, người khiếu nại phải đưa ra một đề xuất giải quyết cáo buộc hoặc vấn đề.

Phần bốn: Chữ ký

Bạn, với tư cách là người khiếu nại, phải ký vào yêu cầu điều tra khiếu nại.

Phần năm: Thông báo Điều tra Khiếu nại

Bạn, với tư cách là người khiếu nại, phải gửi một bản sao đơn khiếu nại đến cơ quan giáo dục công cộng mà bạn đang nộp đơn khiếu nại. Trong phần Năm, bạn nêu rõ người mà bạn đã gửi bản sao đơn khiếu nại tại cơ quan giáo dục công cộng. Đồng thời bạn nêu rõ thời gian mà bạn đã gửi bản sao đơn khiếu nại đến cơ quan giáo dục công cộng.

Danh sách Kiểm tra Khiếu nại về Giáo dục Đặc biệt

Hoàn tất các hành động sau cho TEA để điều tra khiếu nại giáo dục đặc biệt của bạn.

 • Đảm bảo bạn cung cấp:
  • tên, thông tin liên lạc của học sinh, tên của trường mà học sinh theo học (nếu đơn khiếu nại được nộp thay mặt cho một học sinh);
  • tên, địa chỉ và thông tin liên lạc của bạn;
  • thông tin chi tiết như thời gian, địa điểm và cách thức diễn ra vi phạm bị cáo buộc
  • một đề xuất giải pháp cho vấn đề.
 • Đảm bảo bạn đã ký vào đơn khiếu nại.
 • Đảm bảo bạn đã cung cấp một bản sao đơn khiếu nại cho cơ quan giáo dục công cộng mà bạn đang nộp đơn khiếu nại.
 • Đảm bảo rằng bạn đã nộp đơn khiếu nại (bằng email, thư hoặc fax) đúng hạn để TEA nhận được đơn khiếu nại không muộn hơn một năm dương lịch kể từ ngày xảy ra (các) vi phạm bị cáo buộc.

Các vấn đề mà TEA không thể Điều tra thông qua Quy trình Khiếu nại Giáo dục Đặc biệt

TEA có thể không sử dụng quy trình khiếu nại giáo dục đặc biệt để điều tra cáo buộc lạm dụng và/hoặc bỏ mặc học sinh. Bạn có thể giải quyết cáo buộc lạm dụng hoặc bỏ mặc với Sở Dịch vụ Gia đình và Bảo vệ Texas theo số (800) 252-5400. Nếu bạn cần báo cáo một trường hợp khẩn cấp, vui lòng gọi 911.

 

TEA cũng có thể sử dụng quy trình khiếu nại giáo dục đặc biệt để giải quyết các lo ngại liên quan đến:

 • các nhiệm vụ hoặc vấn đề cá nhân,
 • phương pháp hướng dẫn/giảng dạy,
 • việc tiếp cận khuôn viên trường học của phụ huynh, hoặc
 • các vấn đề đáng quan tâm khác tại địa phương.

Bạn có thể giải quyết những loại vấn đề này với quản lý hành chính cấp học khu hoặc cấp trường và/hoặc thông qua quy trình khiếu nại tại địa phương của học khu.

Ngoài ra, TEA không thể sử dụng quy trình khiếu nại giáo dục đặc biệt để giải quyết các lo ngại liên quan đến:

 • phân biệt đối xử,
 • quấy rối,
 • trả thù hoặc
 • Các dịch vụ hoặc quyết định theo Phần 504.

Bạn có thể giải quyết những loại vấn đề này với Văn phòng Quyền Công dân của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ theo số (214) 661-9600.

 

Tiết lộ Thông tin

Mọi tổ chức hoặc cá nhân có thể nộp đơn khiếu nại giáo dục đặc biệt thay mặt cho một học sinh là trẻ vị thành niên hoặc người trưởng thành.  Tuy nhiên, nếu người khiếu nại không phải là cha/mẹ/người giám hộ của học sinh là trẻ vị thành niên bị khiếu nại hoặc không có quyền giám hộ đối với học sinh là người trưởng thành bị khiếu nại thì TEA không được tiết lộ thông tin có thể nhận dạng cá nhân cho người khiếu nại mà không có giấy đồng ý có chữ ký từ cha/mẹ/người giám hộ của học sinh là trẻ vị thành niên hoặc từ học sinh là người trưởng thành.  Trừ khi TEA nhận được giấy đồng ý có chữ ký, TEA sẽ không được tiết lộ báo cáo điều tra hoặc bất kỳ thông tin nào khác về học sinh đó với người khiếu nại.

Câu hỏi

Đối với các câu hỏi liên quan đến khiếu nại giáo dục đặc biệt, vui lòng liên hệ Văn phòng Nhóm dân số Đặc biệt và Theo dõi theo số (512) 463-9414.

 

 Đối với những người bị điếc hoặc khiếm thính, vui lòng liên hệ Văn phòng Nhóm dân số Đặc biệt và Theo dõi bằng cách sử dụng dịch vụ chuyển tiếp Chuyển tiếp Texas (7-1-1).

Sổ tay Giải quyết Tranh chấp về Giáo dục Đặc biệt 

 

Sổ tay Giải quyết Tranh chấp về Giáo dục Đặc biệt của TEA giải thích cách cơ quan xử lý các khiếu nại về giáo dục. 

Sổ tay Giải quyết Tranh chấp về Giáo dục Đặc biệt được cung cấp bằng tiếng Anh ở đây: Special Education Dispute Resolution Handbook.   

Cơ quan cũng có thể dịch và cung cấp các bản sao Sổ tay Giải quyết Tranh chấp về Giáo dục Đặc biệt bằng các ngôn ngữ khác nếu cần thiết.