Các Quy trình Giải quyết Tranh chấp Giáo dục Đặc biệt

English | Español | 简体中文 | Tiếng Việt | عربى

Para leer esta página en español, haga clic aquí.

Yào yǐ zhōngwén yuèdú cǐ yèmiàn, qǐng dān jī cǐ chù.

Cơ quan Giáo dục Texas (TEA) cung cấp nhiều quy trình giải quyết tranh chấp liên quan đến giáo dục đặc biệt: hỗ trợ điều phối chương trình giáo dục cá nhân (FIEP), hòa giải, khiếu nại về giáo dục đặc biệt và các phiên điều trần đúng hạn. Liên kết đến thông tin dành cho các quy trình này ở bên dưới.

So sánh Dịch vụ

Hệ thống Giải quyết Tranh chấp về Giáo dục Đặc biệt của Tiểu bang: Bản So sánh các Dịch vụ cung cấp cho Phụ huynh và Nhà trường có  ở đây.

 

Các nguồn trợ giúp cho Giải quyết Tranh chấp về Giáo dục Đặc biệt

Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Thích hợp về Giáo dục Đặc biệt (CADRE), đóng vai trò là Trung tâm Quốc gia Giải quyết Tranh chấp Thích hợp về Giáo dục Đặc biệt thay mặt cho Văn phòng Chương trình Giáo dục Đặc biệt tại Bộ Giáo dục Hoa Kỳ và hỗ trợ các tiểu bang triển khai các quy định về biện pháp bảo vệ theo thủ tục của Đạo luật Giáo dục Người Khuyết tật (IDEA) và phát triển một hệ thống giải quyết tranh chấp hiệu quả cao. CADRE hoạt động để tăng cường năng lực của quốc gia trong việc phòng ngừa và giải quyết các tranh chấp về can thiệp sớm và giáo dục đặc biệt bằng cách nuôi dưỡng quan hệ cộng tác hiệu quả giữa gia đình/nhà trường/nhà cung cấp và sử dụng các quy trình cộng tác để cải thiện kết quả cho trẻ em và thanh thiếu niên bị khuyết tật.

Loạt chương trình Cùng cộng tác của CADRE, một nguồn tài nguyên học tập quý giá được thiết kế riêng cho các thành viên Nhóm IEP, có thể giúp các gia đình và nhà giáo dục tiếp tục các cuộc họp IEP hợp tác và hiệu quả hơn. Các chiến lược giải quyết tranh chấp và giao tiếp được đưa vào các bài học cùng với các cơ hội để suy ngẫm và kiểm tra kiến thức.

Khóa 1: Giới thiệu Loạt chương trình Cùng cộng tác
Khóa 2: Các cuộc họp IEP và các cuộc họp khác
Khóa 3: Các Kỹ năng Lắng nghe và Phản hồi
Khóa 4: Quản lý và Ứng phó với Cảm xúc
Khóa 5: Tập trung vào Lợi ích để Đạt được Thỏa thuận

Bài học có thể được xem độc lập hoặc xem theo nhóm.  Các nguồn trợ giúp khác đã được phát triển (ví dụ như hướng dẫn dành cho điều phối viên) hoặc được thu xếp để trỗ trợ học tập. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập:

www.cadreworks.org/working-together

Bạn sẽ cần tạo một tài khoản trực tuyến để truy cập vào loạt hoạt động học tập miễn phí gồm năm khóa học.


Để biết thông tin về giải quyết tranh chấp địa phương, vui lòng xem https://www.spedtex.org/learn.

Hỗ trợ điều phối IEP

Hỗ trợ điều phối IEP đóng vai trò là một phương tiện phòng ngừa tranh chấp liên quan đến các dịch vụ và chương trình giáo dục đặc biệt và đóng vai trò là một quá trình giải quyết tranh chấp thay thế cho các vấn đề liên quan đến giao dục đặc biệt. Để biết thêm thông tin về chương trình hỗ trợ điều phối IEP, vui lòng xem Hỗ trợ Điều phối Chương trình Giáo dục Cá nhân (FIEP).

 

Khiếu nại về Giáo dục Đặc biệt

Nếu bạn cho rằng một cơ quan giáo dục công lập, bao gồm TEA đã vi phạm các yêu cầu của liên bang hoặc tiểu bang liên quan đến giáo dục đặc biệt, bạn có thể nộp đơn khiếu nại về giáo dục đặc biệt với TEA.  Để biết thêm thông tin về quy trình khiếu nại về giáo dục đặc biệt của tiểu bang, vui lòng xem Quy trình Khiếu nại về Giáo dục Đặc biệt.

 

Hòa giải

TEA hòa giải cho các bên có bất đồng liên quan đến chương trình giáo dục cho học sinh khuyết tật. Hòa giải là tự nguyện, nghĩa là cả hai bên phải đồng ý tham gia hòa giải. TEA cung cấp thông tin về hòa giải mỗi lần cơ quan nhận được một khiếu nại về giáo dục đặc biệt hoặc một yêu cầu điều trần quy trình đúng hạn, nhưng phụ huynh và các cơ quan giáo dục địa phương (LEA) có thể yêu cầu hòa giải bất kỳ lúc nào. Để biết thêm thông tin về hòa giải, vui lòng xem Văn phòng Dịch vụ Pháp lý, Chương trình Hòa giải Giáo dục Đặc biệt.

 

Phiên Điều trần Quy trình Đúng hạn

Một phiên điều trần quy trình đúng hạn về giáo dục đặc biệt là một quy trình pháp lý chính thức giống như việc đưa ra xét xử tại tòa án. Một học khu hoặc phụ huynh có thể yêu cầu một phiên điều trần quy trình đụng hạn khi cha/mẹ và học khu đó không thống nhất được về định danh, đánh giá, xếp lớp hoặc dịch vụ của một học sinh khuyết tật hoặc khi các bên bất đồng về việc cung cấp Giáo dục Công lập Thích hợp Miễn phí (FAPE) cho học sinh. Để biết thêm thông tin về phiên điều trần quy trình đúng hạn, vui lòng xem Văn phòng Dịch vụ Pháp lý, Chương trình Phiên điều trần Đúng hạn về Giáo dục Đặc biệt.

Sổ tay Giải quyết Tranh chấp về Giáo dục Đặc biệt 

Sổ tay Giải quyết Tranh chấp về Giáo dục Đặc biệt của TEA giải thích cách cơ quan xử lý các khiếu nại về giáo dục. 

Sổ tay Giải quyết Tranh chấp về Giáo dục Đặc biệt được cung cấp bằng tiếng Anh ở đây: Special Education Dispute Resolution Handbook.   

Cơ quan cũng có thể dịch và cung cấp các bản sao Sổ tay Giải quyết Tranh chấp về Giáo dục Đặc biệt bằng các ngôn ngữ khác nếu cần thiết.