Các bước nhằm đảm bảo Giao tiếp Hiệu quả với những Người không nói tiếng Anh trong Quy trình Điều tra Khiếu nại Giáo dục Đặc biệt

English | Español简体中文Tiếng Việtعربى

Cơ quan Giáo dục Texas (trong đây được gọi là "cơ quan") có nhiệm vụ cải thiện kết quả học tập cho tất cả các học sinh trường công trong tiểu bang bằng cách cung cấp sự lãnh đạo, hướng dẫn và hỗ trợ cho các hệ thống trường học.   Là một phần của việc thực hiện nhiệm vụ đó, cơ quan đảm bảo rằng tất cả những người tham gia vào quy trình khiếu nại giáo dục đặc biệt đều có cơ hội bình đẳng để tham gia vào hệ thống bất kể chủng tộc, màu da hay nguồn gốc quốc gia.

Xác định và Trả lời Người khiếu nại không nói tiếng Anh

Khi đơn khiếu nại được nộp bằng một ngôn ngữ không phải tiếng Anh, điều tra viên được chỉ định sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả tài liệu mà cơ quan cung cấp cho các bên được cung cấp vào cùng một ngày cho cả hai bên bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của người khiếu nại và bằng tiếng Anh.  Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở báo cáo điều tra, thư yêu cầu tài liệu, báo cáo xem xét lại, tiếp nhận hành động khắc phục và tất cả các giao tiếp chính thức khác. 

Nếu cơ quan nhận được một khiếu nại viết bằng ngôn ngữ không phải là tiếng Anh thì cơ quan sẽ giao tiếp bằng miệng và bằng văn bản với người khiếu nại bằng ngôn ngữ được sử dụng trong thư khiếu nại trừ khi người khiếu nại yêu cầu cụ thể rằng cơ quan phải giao tiếp bằng tiếng Anh.

Nếu cơ quan nhận được một khiếu nại viết bằng tiếng Anh nhưng người khiếu nại yêu cầu rằng cơ quan trao đổi với người khiếu nại bằng một ngôn ngữ không phải là tiếng Anh thì cơ quan sẽ giao tiếp bằng miệng và bằng văn bản với người khiếu nại bằng ngôn ngữ được yêu cầu.

Nếu cơ quan nhận được một đơn khiếu nại do một bên thứ ba nộp thay cho phụ huynh và cơ quan xác định được thông qua xét duyệt đơn khiếu nại và/hoặc hồ sơ rằng phụ huynh là người không nói được tiếng Anh thì cơ quan sẽ cung cấp các bản sao của tất cả các thư từ trao đổi chính thức (bao gồm nhưng không giới hạn ở báo cáo điều tra, thư yêu cầu tài liệu, báo cáo xem xét lại, thông báo về hành động khắc phục và thư chấm dứt) cho các bên vào cùng một ngày bằng tiếng Anh và bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của phụ huynh. 

Khi một điều tra viên được chỉ định theo dõi việc thực hiện lệnh điều trần thủ tục đúng hạn về giáo dục đặc biệt gửi thư từ trao đổi cho các bên, nếu phụ huynh hoặc đại diện của phụ huynh là người không nói tiếng Anh thì điều tra viên được chỉ định chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả tài liệu được cung cấp cho các bên được cung cấp vào cùng một ngày cho cả hai bên bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của người khiếu nại và bằng tiếng Anh.

Thời hạn Cung cấp Tài liệu cho Người khiếu nại không nói tiếng Anh  

Tất cả các thư từ trao đổi chính thức, bao gồm nhưng không giới hạn ở báo cáo điều tra, thư yêu cầu tài liệu, báo cáo xem xét lại, thông báo về hành động khắc phục và thư chấm dứt sẽ được dịch và cung cấp cho các bên trong đơn khiếu nại vào cùng một ngày.

Các bên sẽ được cung cấp một bản sao thư từ trao đổi tương ứng bằng cả tiếng Anh và ngôn ngữ mẹ đẻ của người khiếu nại.

Nếu cơ quan có thẩm quyền quản lý gia hạn thời hạn sáu mươi ngày lịch để phát hành báo cáo điều tra hoặc thư chấm dứt do những tình huống đặc biệt thì sự cần thiết phải dịch báo cáo điều tra hoặc thư chấm dứt không phải là một trường hợp ngoại lệ có thể biện minh cho việc gia hạn thời hạn thời gian sáu mươi ngày. Cơ quan phải đảm bảo rằng cơ quan đã hoàn thành kịp thời tất cả các báo cáo điều tra và thư chấm dứt để cho phép các báo cáo này được dịch và được phát hành trong thời hạn quy định bằng cả hai ngôn ngữ đồng thời. Không được gia hạn thời hạn phát hành báo cáo xem xét lại vì bất kỳ lý do gì. Báo cáo xem xét lại cũng sẽ được phát hành vào cùng một ngày bằng cả hai ngôn ngữ.

Giao tiếp bằng miệng với Người gọi không nói tiếng Anh

Cơ quan đã ký hợp đồng với một công ty cung cấp dịch vụ phiên dịch cho các cuộc gọi điện thoại.

Nếu nhân viên của cơ quan cần nói chuyện qua điện thoại với một người không nói tiếng Anh thì nhân viên phải làm theo các quy trình do công ty thiết lập để cung cấp dịch vụ phiên dịch.